فعاليت هاي صورت گرفته در مسير ايمن سازي مراكز تفريحي توسط اين بخش

1- انتخاب استانداردهاي استراليايي AS 3533 به عنوان مرجع مناسب براي تدوين استانداردهاي ملي وسايل تفريحي شهربازيها در سال 1380 توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به دليل جامعيت آنها و واگذاري امر ترجمه و تدوين اين استانداردها به شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران
2- ترجمه استانداردها و تشكيل جلسات متعدد با نمايندگان سازمان استاندارد، دفتر فني وزارت كشور،استانداري تهران، سازندگان، طراحان وسايل تفريحي شهربازيها و اساتيد دانشگاه و تدوين استانداردهاي ملي ISIRI 8987 در 3 بخش طراحي و ساخت، بهره برداري، تعميرات، نگهداري و بازرسي حين بهره برداري نمود توسط بخش بازرسي تجهيزات شهربازي اين شركت و مشاركت در تدوين استاندارد ISIRI 11389 در خصوص تجهيزات و سازه هاي بادي و استاندارد ISIRI 6436 در خصوص وسايل ساده پاركي.
3- اطلاع رساني وسيع به شهرداريها، شهربازيها، مراكز تفريحي و سازمان پاركهاي سراسر كشور از ابتداي سال 1381 توسط اين شركت در خصوص لزوم ايمن سازي وسايل تفريحي از طريق مكاتبه، مذاكره و اعلام آمادگي جهت انجام بازرسي از اين وسايل 
4- انجام بازرسيهاي اوليه و تهيه گزارش ارزيابي مقدماتي وضعيت موجود وسايل تفريحي مستقر در و شهربازيها و گزارش موارد عدم انطباق به طرفهاي ذيربط 
5- انجام بازرسيهاي ادواري نوبت دوم 
برروي وسايل تفريحي در حال بهره برداري
6- بازرسي حين ساخت و حين نصب وسايل تفريحي شهربازيها بر اساس درخواست متقاضي

به طور كلي انجام بازرس هاي فني توسط كارشناسان و بازرسان بخش بازرسي تجهيزات شهربازي اين شركت از سال 1381 تا كنون و گزارش موارد عدم انطباق به طرفهاي ذيربط نقش بسزايي را در افزايش ضريب ايمني و كاهش خطرات ناشي از بكارگيري وسايل تفريحي ناايمن در مراكز تفريحي و شهربازيهاي كشور ايفا نموده است.

 

 

اهداف بازرسي فني وسايل تفريحي شهربازي:

 

 

اهداف عمده بازرسي وسايل تفريحي شهربازيها را به شرح ذيل ميتوان خلاصه كرد:

 

1- شناسايي قطعات معيوب براي پيشگيري از بروز نقص فني و صدمات جاني و مالي

 

2- كشف مسيرهاي منجر به ايجاد نقص فني

 

3-جستجو و كشف نواقص فني به محض وقوع

 

4- نشان دادن وضعيت عملكرد وسايل تفريحي

 

5- تصديق توانايي وسايل تفريحي در ارائه مطلوب خدمات

6- تهيه سوابق و اطلاعات لازم به منظور ايجاد شرايط مناسب جهت مطالعه و رفع نقاط ضعف

7- تهيه سوابق و گزارشات براي ارزيابي  وسايل تفريحي و اپراتورها

 

انواع بازرسي:

 

 

 

 

1- بازرسي حين ساخت:

بازرسي حين ساخت وسايل تفريحي به منظور حصول اطمينان از توليد وسايل تفريحي ايمن و استاندارد اولين گام در ايمن سازي شهربازيها به شمار ميرود. هدف از اين بازرسي بررسي انطباق اسناد و مدارك فني، نقشه هاي ساخت و فرآيند ساخت وسيله تفريحي با الزامات استاندارد  مي باشد كه در راستاي آن بازرسي از مواد اوليه مصرفي، انجام آزمونهاي غير مخرب و بررسي هاي ابعادي و ظاهري و در نهايت آزمونهاي عملكردي توسط بازرسان واجد صلاحيت صورت مي گيرد.

2- بازرسي حين نصب و قبل از بهره برداري:
اين بازرسي تحت نظر بازرسان واجد صلاحيت با هدف رعايت اصول نصب صحيح و چيدمان وسايل تفريحي و بررسي عملكرد وسيله تفريحي قبل از بهره برداري از طريق بارگذاري و تست بار تحت شرايط مدنظر طراح وسيله تفريحي و مطابق با الزامات استاندارد انجام ميگيرد. 

3-بازرسيهاي حين بهره برداري(ادواري):
بازرسي ادواري، تجهيزات شهربازي شامل از هم باز كردن اجزاي حساس وسيله تفريحي و زدودن رنگ، چربي، علايم خوردگي براي انجام بازرسي كامل و سراسري، بازرسي چشمي كامل و كنترل تلرانسهاي مجاز تمامي اجزاي تحت سايش، ضخامت سنجي جهت بررسي ميزان سايش و خوردگي، آزمون غير مخرب تمامي نواحي حساس و تحت تنش و جوشها به منظور شناسايي تركها يا علائم ناشي از خستگي يا تنش بيش از حد و بازرسي سيستمهاي قدرت، كنترل، ترمز، توقف اضطراري انجام ميگيرد.همچنين اين نوع بازرسي به منظور شناسايي عيوب احتمالي ايجاد شده در اجزاي مكانيكي يا سازهاي وسيله كه در اثر عملكرد وسيله و خستگي ناشي از بارهاي ديناميكي و استاتيكي سازه صورت مي پذيرد.

آمار بازرسيهاي صورت گرفته توسط بازرسان بخش بازرسي تجهيزات شهربازي در شهربازيهاي سراسركشور 
با توجه به تدوين استانداردهاي وسايل و سواريهاي تفريحي شهربازيها توسط شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، مسئوليت بازرسي از شهربازيها و پارك بازيها سراسر كشور نيز به اين شركت واگذار شد. ازابتداي سال 1381 بخش بازرسي تجهيزات شهربازي اين شركت از طريق مكاتبه و مذاكره با شهرداريها، شهربازيها و سازمان پاركهاي تهران و شهرستانها اقدام به اطلاع رساني و اعلام آمادگي جهت انجام بازرسيهاي مورد نياز در رابطه با تجهيزات شهربازي نمود كه متاسفانه در ابتدا علي رغم توافقنامه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و معاونت عمراني وزارت كشور و بخشنامه هاي صادره در رابطه با استانداردسازي تجهيزات شهربازيها استقبال شايان توجهي از اين موضوع صورت نپذيرفت. 

اما در ادامه با گسترش حمايتهاي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در قالب طرح طاها و فرهنگ سازيها و هماهنگي هاي صورت گرفته در اين زمينه با وزارت كشور و شهرداريها توفيقات بيشتري در اين زمينه حاصل شد به گونه اي كه تاكنون تعداد بيش از 3000 وسيله تفريحي مستقر در سراسر كشور توسط بازرسان و كارشناسان اين بخش مورد بازرسي قرار گرفته و از اين ميان حدود 10 شهربازي موفق به دريافت مجوز بهره برداري مشروط شده اند. در حال حاضر همكاري مناسبي با انجمن صنفي شهربازي داران ايران وجود دارد و در اين بين با شهرداريهاي شهرهاي مختلف در سراسر كشور مكاتباتي مبني بر اعلام آمادگي جهت نظارت و بازرسي حين ساخت و نصب تجهيزات و وسايل تفريحي صورت گرفته كه اميد است با همكاري همه دست اندركاران و مسئولين مربوطه در آينده اي نزديك شاهد احداث شهربازي ها و ساخت وسايل تفريحي ايمن باشيم.

 بازرسي تجهيزات زمين بازي  كودكان

 بخش بازرسي تجهيزات زمين بازي كودكان از سال 1383 شروع به فعاليت نموده و با بهره گيري از كارشناسان متخصص و مجرب، ارائه دهنده خدمات بازرسي به فعالان حقيقي و حقوقي فعال در اين حوزه بوده و توانسته نقش مهمي در استانداردسازي تجهيزات زمين بازي كودكان ايفا كند. استانداردهاي ملي 11الي1-6436 و 6437 (مطابق با استانداردهاي اروپايي 1177و 1176 (EN توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي در سال 1387 اجباري اعلام شده و تمامي واحدهاي فعال در اين حوزه ملزم به اخذ گواهينامه ايمني از شركتهاي بازرسي واجد صلاحيت مي باشند. شركت بازرسي كيفيت واستاندارد ايران با توجه به سابقه درخشان فعاليت، اولين شركت بازرسي واجدصلاحيت دراين زمينه مي باشد. 

مختصري از روند بازرسي در اين بخش:

 1-دريافت و بررسي گزارشات و مستندات از اقلام مصرفي كه توسط سازنده ارائه مي گردد.
2-حضور دركارخانه و نظارت بر مراحل ساخت و تطابق آن با الزامات استادارد.
3-مونتاژ يك نمونه از كالا و اعمال نيرو و بارگذاري بر سازه بر مبناي استاندارد.
4-تهيه گزارشات بازرسي و صدور گواهينامه حين ساخت درصورت تائيد محصول.

 

 

 

الف) بازرسي حين ساخت :

 

 

 

1-دريافت و بررسي گزارشات و مستندات از اقلام مصرفي كه توسط سازنده ارائه ميگردد.

 

2-حضور دركارخانه و نظارت بر مراحل ساخت و تطابق آن با الزامات استادارد.

 

3-مونتاژ يك نمونه از كالا و اعمال نيرو و بارگذاري بر سازه بر مبناي استاندارد.

 

4-تهيه گزارشات بازرسي و صدور گواهينامه حين ساخت درصورت تائيد محصول.

 

 

 

 

  ب) بازرسي در مبداء:

 چنانچه متقاضيان و واردكنندگان تجهيزات بازي تقاضاي بازرسي در مبداء نمايند، تجهيزات بازي در كشور سازنده مورد بازرسي طبق الزامات استاندارد قرارگرفته و درصورت تائيد، گواهينامه انطباق محصول (VOC)به آنها تعلق ميگيرد و در هنگام ترخيص كالا در گمركات كشور اين شركت با توجه به voc ارائه شده، مجوزخروج كالا صادر مينمايد. در غير اينصورت در هنگام ترخيص كالا كليه مستندات و تائيديه هاي معتبر شركت سازنده تجهيزات بايستي به دقت بررسي گردد و درصورت كامل بودن، مجوز خروج كالا براي ارائه به مبادي ورودي كشور صادرگردد.

 

 

ج) بازرسي پس از نصب و قبل از بهره برداري:

 

 

در اين فعاليت، بازرسي از زمين محل نصب تجهيزات بازي شامل بررسي عمق و ابعاد و جنس فونداسيون صورت گرفته و نتايج آزمون مقاومت فشاري بتن بكاررفته (كه بايستي توسط يكي از آزمايشگاههاي بتن همكار سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نمونه برداري و آزمايش شده باشد) بررسي مي گردد. 
همچنين چيدمان تجهيزات بازي در زمين بازي و تطابق آن با طرح جانمايي ارائه شده توسط سازنده تجهيزات و رعايت فض اهاي برخورد و همپوشاني آنها مورد بررسي قرارميگيرد.    اين قسمت از بازرسي به الزاماتي كه به تفضيل در استانداردهاي ملي 11الي1-6436 و6437 به آن اشاره شدهاست، ميپردازد. از جمله اندازهگيري ابعادي قطعات، تراز و شاقول بودن پايه ها و ستونها، استحكام ساختاري سازه، محاسبه ظرفيت تجهيزات، عدم همپوشاني فضاهاي برخورد تجهيزات با يكديگر، شرايط كفپوش و بطور كل تمامي الزامات مرتبط با استاندارد را ميتوان ذكر كرد.تهيه گزارشات بازرسي و در صورت تائيد، صدور گواهينامه ايمني پس ازنصب وقبل از بهره برداري آخرين گام از بازرسي در اين حوزه مي باشد.

 

 

 

ج-1)بازرسي حين مونتاژونصب:

 

 

 

در اين فعاليت، بازرسي از زمين محل نصب تجهيزات بازي شامل بررسي عمق و ابعاد و جنس فونداسيون صورت گرفته و نتايج آزمون مقاومت فشاري بتن بكاررفته (كه بايستي توسط يكي از آزمايشگاههاي بتن همكار سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نمونه برداري و آزمايش شده باشد) بررسي ميگردد. همچنين چيدمان تجهيزات بازي در زمين بازي و تطابق آن با طرح جانمايي ارائه شده توسط سازنده تجهيزات و رعايت فضاهاي برخورد و همپوشاني آنها مورد بررسي قرارميگيرد.

 

 

 

ج-2)بازرسي نهايي

 

 

 

اين قسمت از بازرسي به الزاماتي كه به تفضيل در استانداردهاي ملي 11الي1-6436 و6437 به آن اشاره شده است، ميپردازد. از جمله اندازه گيري ابعادي قطعات، تراز و شاقول بودن پايه ها و ستونها، استحكام ساختاري سازه، محاسبه ظرفيت تجهيزات، عدم همپوشاني فضاهاي برخورد تجهيزات با يكديگر، شرايط كفپوش و بطور كل تمامي الزامات مرتبط با استاندارد را ميتوان ذكر كرد.

 

تهيه گزارشات بازرسي و در صورت تائيد، صدور گواهينامه ايمني پس ازنصب وقبل از بهره برداري آخرين گام از بازرسي در اين حوزه ميباشد.

 

 

 

 

د)بازرسيهاي اوليه و ادواري:

     اين نوع بازرسي شامل آن دسته از تجهيزات بازي ميگردد كه طي ساليان متمادي در زمينهاي بازي مورد بهره برداري قرار گرفته اند و همچنان در حال بهره برداري ميباشند اينگونه تجهيزات از نظر انطباق با الزامات استاندادهاي ملي موجود مورد بازرسي قرارگرفته و موارد نامنطبق احتمالي به كارفرما جهت اصلاح اعلام ميگردد و كارفرماي مربوطه بايستي طي زمان تعيين شده نسبت به اصلاح اين موارد و درخواست بازرسي نوبت دوم اقدام نمايد. 
در بازرسي مرحله دوم چنانچه تجهيزات بازي به تائيد رسيد مجوز بهره برداري شش ماهه صادرميگردد و پس از طي شش ماه بايستي مجددا مورد بازرسي قرارگيرند. ليكن چنانچه در بازرسي نوبت دوم همچنان موارد نامنطبق وجود داشت تجهيزات بازي بايستي از بهره برداري خارج گردد و روي آن برچسب ممنوعيت استفاده نصب گردد. متقاضيان اين نوع بازرسي معمولا  ادارات كل استاندارد استانها ، سازمانهاي پاركهاوفضاي سبز و زيباسازي و شهرداريها ميباشند.    
بازرسي تجهيزات پارك بازيازجمله سوابق اين بخش مي توان به صدور بيش از 2000 گواهينامه ايمني پس از نصب و قبل از بهره برداري و نزديك به 5000 نوبت بازرسي در سراسر كشور اشاره كرد.
منبع: سایت ISQI

نظر بدهید