• جامپینگ مثلثی

جامپینگ مثلثی

بازدید : 2240   |      

*هر ضلع 4 متر

*دارای نشان استاندارد ملی ایران 

*همراه با 2سال ضماننت